لیست محصولات شرکت Schneider Electric : Skip Navigation Links.
تجهیزات فشار ضعیف
مینیاتوری
C60N - تعداد محصولات : 43
Auxiliaries C60N & RCCB - تعداد محصولات : 2
RCCB - تعداد محصولات : 13
Impuls Relay - تعداد محصولات : 8
Mini Pragma Panel - تعداد محصولات : 25
Domae - تعداد محصولات : 21
قطع کننده جریان
NSX100 - تعداد محصولات : 24
NSX160 - تعداد محصولات : 8
NSX250 - تعداد محصولات : 8
NSX400 - تعداد محصولات : 4
NSX630 - تعداد محصولات : 4
NSX Accessories - تعداد محصولات : 33
NS>630A - تعداد محصولات : 16
NS Accessories - تعداد محصولات : 15
NT 42KA 3P - تعداد محصولات : 16
NT 50KA 3P - تعداد محصولات : 16
NT 42KA 4P - تعداد محصولات : 16
NT 42KA 4P Micrologic 6A - تعداد محصولات : 16
NW 3P Micrologic 2A - تعداد محصولات : 24
NW 3P Micrologic 5A - تعداد محصولات : 24
NW 4P Micrologic 2A - تعداد محصولات : 24
NW 4P Micrologic 6A - تعداد محصولات : 24
NT & NW Accessories - تعداد محصولات : 27
Easy Pact - تعداد محصولات : 16
EasyPact Accessories - تعداد محصولات : 23
کنتاکتور و بیمتال
Tesys K 220/230V AC - تعداد محصولات : 8
Tesys K 24V DC - تعداد محصولات : 6
Tesys K Accessories - تعداد محصولات : 6
Tesys K Thermal Overload Relay - تعداد محصولات : 14
Control Contactor AC - تعداد محصولات : 7
Control Contactor DC - تعداد محصولات : 7
Tesys D 220V AC - تعداد محصولات : 12
Tesys D 24V AC - تعداد محصولات : 10
Tesys D 48V AC - تعداد محصولات : 10
Tesys D 110V AC - تعداد محصولات : 10
Tesys D 380V AC - تعداد محصولات : 5
Tesys D 24V DC - تعداد محصولات : 10
Tesys D Bobbin - تعداد محصولات : 16
Tesys D Thermal Overload Relay - تعداد محصولات : 29
Compensation Contactor - تعداد محصولات : 5
Tesys F - تعداد محصولات : 9
Tesys F Contacts Sets - تعداد محصولات : 4
Tesys F Bobbin - تعداد محصولات : 9
Tesys F Thermal Overload Relay - تعداد محصولات : 6
Tesys D & F Auxilary Contacts - تعداد محصولات : 12
Tesys D & F Time Delay Contacts - تعداد محصولات : 7
رله فرمان و حفاظت موتور
Encloded Motor Starter - تعداد محصولات : 4
Tesys T Protection Relay & Controller - تعداد محصولات : 24
Tesys T Accessories - تعداد محصولات : 17
LT3 Thermistor Protection Relay - تعداد محصولات : 5
کلید مغناطیسی
Magnetic GV - تعداد محصولات : 12
کلید حرارتی مغناطیسی
GV2 - تعداد محصولات : 16
GV3 - تعداد محصولات : 7
GV7 - تعداد محصولات : 7
GV2 & GV3 Accessories - تعداد محصولات : 13
تجهیزات ابزار دقیق
تجهیزات فرمان فلزی
Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 12
Double Headed Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 1
Emergency Stop and Mushroom Push Button - تعداد محصولات : 6
Illuminated Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 19
Illuminated Double Headed Push Button , Spring Ret - تعداد محصولات : 3
Selector Switch - تعداد محصولات : 8
Key Selector Switch - تعداد محصولات : 5
Illuminated Selector Switch - تعداد محصولات : 6
Pilot Light - تعداد محصولات : 14
Accessories - تعداد محصولات : 19
تجهیزات فرمان پلاستیکی
Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 6
Double Headed Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 1
Emergency Stop and Mushroom Push Button - تعداد محصولات : 3
Illuminated Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 5
Illuminated Double Headed Push Button , Spring Ret - تعداد محصولات : 1
Selector Switch & Pilot Light - تعداد محصولات : 14
تجهیزات فرمان باکالیت
Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 14
Emergency Stop and Mushroom Push Button - تعداد محصولات : 6
Illuminated Push Button , Spring Return - تعداد محصولات : 10
Selector Switch - تعداد محصولات : 8
Pilot Light - تعداد محصولات : 21
جوی استیک
XD4 - تعداد محصولات : 4
XD2 - تعداد محصولات : 5
XD4 & XD2 Accessories - تعداد محصولات : 7
فرمان جرثقیل
Pedant Control Station Single Speed - تعداد محصولات : 7
Pedant Control Station Dual Speed - تعداد محصولات : 3
Pedant Control Station Accessories - تعداد محصولات : 11
جعبه فرمان
Control Station with 1 Spring Return Pushbutton - تعداد محصولات : 19
Control Station with 2 Spring Return Pushbutton - تعداد محصولات : 8
Control Station with 3 Spring Return Pushbutton - تعداد محصولات : 4
Control Station with 1 Mushroom Head Pushbutton - تعداد محصولات : 7
Trip Wire Switch - Operating Cable <15 - تعداد محصولات : 4
Trip Wire Switch - Operating Cable <50 - تعداد محصولات : 9
Control Station Accessories - تعداد محصولات : 9
سنسور فتو الکتریک
Cylindrical Photo Electric Sensor - تعداد محصولات : 19
Miniature Photo Electric Sensor - تعداد محصولات : 19
Cubic Photo Electric Sensor 50x50 - تعداد محصولات : 23
Cubic Photo Electric Sensor ISO16 - تعداد محصولات : 17
Photo Electric Sensor Accessories - تعداد محصولات : 24
سنسور القایی
Cubic Inductice Proximity Sensor - تعداد محصولات : 20
Cylindrical Inductice Proximity Sensor - تعداد محصولات : 45
سنسور مجاورتی خازنی
Capacitive Sensor - تعداد محصولات : 6
سنسور کنترل فشار
Fixed differential Electromech Pressure Sens - تعداد محصولات : 8
Adjustable differential Electromech Pressure Sens - تعداد محصولات : 8
4-20mA Electronic Pressure Sens - تعداد محصولات : 9
0-10V Electronic Pressure Sens - تعداد محصولات : 4
Pressure Sensor Accessories - تعداد محصولات : 4
لیمیت سوئیچ
Classic XCK-J - تعداد محصولات : 6
Classic XCK-M - تعداد محصولات : 6
Compact XCK-D - تعداد محصولات : 9
Compact XCM-D - تعداد محصولات : 7
Compact XCK-P - تعداد محصولات : 9
Compact XCK-T - تعداد محصولات : 7
Compact XCK-N - تعداد محصولات : 7
Rotary XCR - تعداد محصولات : 7
Plunger Head - تعداد محصولات : 16
Limit Switch Accessories - تعداد محصولات : 24
راه انداز نرم موتور
راه انداز نرم موتور آنالوگ
Altistart 01 N1 - تعداد محصولات : 5
Altistart 01 N2 - تعداد محصولات : 8
راه انداز نرم موتور دیجیتال
Altistart 22 - تعداد محصولات : 15
Altistart 48 - تعداد محصولات : 21
کنترل دور موتور
کنترل دور موتور مصرف عمومی
Altivar 12 - تعداد محصولات : 6
Altivar 312 - تعداد محصولات : 19
Altivar 31 - تعداد محصولات : 5
کنترل دور موتور پمپ و فن
Altivar 212 - تعداد محصولات : 13
Altivar 61 - تعداد محصولات : 26
Altivar 21 - تعداد محصولات : 1
کنترل دور موتور جرثقیل و بالابر
Altivar 71 - تعداد محصولات : 26
تجهیزات جانبی کنترل دور موتور
Altivar 61/71 Accessories - تعداد محصولات : 21
رله نیمه هوشمند
تایمر
Relay Output Electronic Timer - تعداد محصولات : 8
Static Output Electronic Timer - تعداد محصولات : 8
رله کنترلی
Phase Control Relay - تعداد محصولات : 10
Voltage Control Relay - تعداد محصولات : 6
Ferequency Control Relay - تعداد محصولات : 1
Level Control Relay - تعداد محصولات : 2
Speed Control Relay - تعداد محصولات : 1
Pump Control Relay - تعداد محصولات : 1
Current Control Relay - تعداد محصولات : 3
رله مبدل دما
Converters for J & K Thermocouples - تعداد محصولات : 5
Converters for Universal Pt100 Probes - تعداد محصولات : 4
Converters for Optimum Pt100 Probes - تعداد محصولات : 5
رله نیمه هوشمند
Zelio Smart Relay - تعداد محصولات : 49
رله هوشمند
پردازنده اصلی
M340 - تعداد محصولات : 4
کارت های ورودی - خروجی
M340 - تعداد محصولات : 19
کارت های شبکه
M340 - تعداد محصولات : 4
تجهیزات جانبی رله هوشمند
M340 - تعداد محصولات : 46
صفحه نمایش
Magelis Compact Display Unit - تعداد محصولات : 5
منبع تغذیه
M340 - تعداد محصولات : 4
صفحه کارت
M340 - تعداد محصولات : 4
کارت های حافظه
M340 - تعداد محصولات : 4
منابع تغذیه
ولتاژ مستقیم
ABL Power Supply - تعداد محصولات : 36
رله حفاظتی
موتوری
SEPAM 20 - تعداد محصولات : 2
SEPAM 40 - تعداد محصولات : 2
SEPAM 80 - تعداد محصولات : 12
ژنراتوری
SEPAM 40 - تعداد محصولات : 2
SEPAM 80 - تعداد محصولات : 6
ترانسفورماتوری
SEPAM 10 - تعداد محصولات : 4
SEPAM 20 - تعداد محصولات : 4
SEPAM 40 - تعداد محصولات : 4
SEPAM 80 - تعداد محصولات : 9
باس بار
SEPAM 20 - تعداد محصولات : 4
SEPAM 80 - تعداد محصولات : 7
خازنی
SEPAM 80 - تعداد محصولات : 2
پست
SEPAM 20 - تعداد محصولات : 4
SEPAM 40 - تعداد محصولات : 6
SEPAM 80 - تعداد محصولات : 12
اضافه جریان وجریان نشتی
SEPAM 10 - تعداد محصولات : 8
اضافه جریان وجریان نشتی/ورودی منطقی و پورت ارتباطی
SEPAM 10 - تعداد محصولات : 9
تجهیزات جانبی
SEPAM - تعداد محصولات : 29
طراحی و پیاده سازی توسط پاربیت . کلیه حقوق محفوظ است

 
نام کاربریگذرواژه
تجهیزات ساختمانی
تجهیزات فشار ضعیف
تجهیزات ابزار دقیق
راه انداز نرم موتور
کنترل دور موتور
رله نیمه هوشمند
رله هوشمند
منابع تغذیه
رله حفاظتی
سرویس و تعمیرات
تعداد بازدیدکنندگان:  2670936